Hyvä olo ja Motivaatio

Minäpystyvyydellä tarkoitetaan omaa arviota siitä, miten pystyy suoriutumaan erilaisista tehtävistä. Siinä on aika paljon samaa kuin minäkäsityksessä (oma käsitys siitä, millainen minä olen), mutta minäpystyvyys tähtää enemmän tulevaisuuteen ja on paremmin sidoksissa asiaan ja kulloiseenkin tilanteeseen.